AddOn Production

rozširuje funkcionalitu SAP® Business One o evidenciu a riadenie výroby. Tento AddOn vyvinula naša spoločnosť s cieľom optimalizovať riadenie výroby predovšetkým v malých firmách.

Hlavné výhody riešenia:

  • komplexný prehľad o firemných procesoch od, prvého kontaktu so zákazníkom cez, objednávku, nákup a výrobu, až po dodávku hotového výrobku zákazníkovi
  • jednoduchý a rýchly spôsob ako prejsť od cenovej ponuky a spracovania výrobnej dokumentácie, cez zadanie objednávky do výroby, až po rozdelenie práce pracovníkom a odhlásenie pridelenej práce cez čítačky čiarových kódov
  • jednoduché riešenie umožňujúce mať neustály prehľad o stave výroby, vyťaženosti kapacít pracovísk, plnení noriem práce pracovníkov apod.
  • kontinuálne napojenie procesov vo výrobe na štandardné procesy SAP® Business One
  • jednotné užívateľské prostredie celého systému pracujúce nad spoločnou databázou

Výrobná dokumentácia


Kusovník

- obsahuje zoznam komponentov a základných materiálov, z ktorých sa daný výrobok skladá. Kusovník obsahuje možnosť automatizovaného výpočtu množstva a hmotnosti polotovaru na základe zadaných rozmerov vstupného polotovaru, s prepočtom medzi výdajovými a skladovými merným jednotkami.

Technologický postup

- obsahuje zoznam operácií, ktoré je nutné vykonať vo výrobe s definovaním strediska, pracoviska, výrobných časov, dávok, medzioperačných časov, popisu činnosti a zoznamu potrebného náradia

Výkresová dokumentácia

- poskytuje možnosť pripojenia výkresovej dokumentácie alebo iných externých dokumentov typu Office (technické správy, výpočty a pod.) ku každej položke, kusovníku a technologickému postupu.

Zmeny

- poskytuje možnosť evidencie zmien, ktoré sú vykonávané v technickej dokumentácii

Parametrická a variantná dokumentácia

- modul poskytuje možnosť pracovať s variantnými a parametrickými kusovníkmi, kde na základe zákazníkom požadovaných vlastností výrobku modul vyberie zodpovedajúci variant výrobku a vypočíta množstvo materiálu, potrebného na výrobu

Technická špecifikácia ceny

- modul je určený pre špecifikáciu ceny v procese tvorby cenovej ponuky. Ponúka možnosť pracovať aj s tzv. neznámymi položkami, pre ktoré ešte nie je spracovaná technická dokumentácia. Pritom nie je nutné tieto položky pri tvorbe ponuky zakladať do dát systému. Po akceptácii cenovej ponuky zákazníkom, modul umožní z dát cenovej ponuky vygenerovať kusovníky a technologické postupy a až v tomto momente sa tzv. neznáme položky zakladajú do dát systému
 

Príprava výroby


Harmonogram zákaziek

- poskytuje komplexný prehľad o pokrytí predajných zákaziek výrobou, ako aj o stave jednotlivých výrobných zákaziek. Priamo z tohto formulára je možné generovať výrobné zákazky.

Plánovacia zákazka

- poskytuje komplexný prehľad o stave výroby zložitejších výrobkov, ktorých komponenty je tiež nutné obstarať vlastnou výrobnou formou:
  • štruktúrovanej rozpisky výrobku
  • zoznamu položiek, ktoré je treba vyrobiť aj sinformáciami ojednotlivých výrobných zákazkách
  • zoznamu položiek, ktoré je potrebné obstarať nákupom sinformáciami odisponibilnom množstve, stave výdaja do výroby
  • sumarizácie kalkulovaných askutočných nákladov na daný výrobok

Kalkulácie

- poskytujú možnosť výpočtu úplných vlastných nákladov na výrobu výrobku a potrebných výrobných kapacít na zabezpečenie výroby pre výrobok, pre plánovaciu alebo výrobnú zákazku.

Kapacity

- poskytujú prehľad o vyťaženosti jednotlivých pracovísk, ktorá je prepočítaná na pracovné dni so zohľadnením časového fondu jednotlivých pracovísk.

Rozpracovanosť

- poskytuje prehľad o stave výroby formou zoznamu zákaziek alebo formou podrobnejšieho prehľadu - zoznamu operácií. Rozsah výroby, pre ktorú chceme sledovať rozpracovanosť, je možné obmedziť zadaním kritérií výberu (dátum, zákazka, stredisko ...). Zoznam obsahuje informácie o počte vyrobených kusov, o čase plánovanom na výrobu a čase, ktorý už bol vo výrobe odvedený.

Riadenie výroby

Zásoba práce

- formou zoznamu zákaziek alebo zoznamu operácií poskytuje manažérovi vo výrobe podrobný prehľad o tom, ktoré zákazky a položky v danom čase má na dielni rozpracované, ktoré práce má zadať a ktoré už zadal do výroby a prehľad o počte vyrobených kusov. Manažér výroby v tomto formulári môže vykonávať všetky činnosti, ktoré súvisia s denným riadením prác na dielni, ako napr. zadávať výrobné zákazky hromadne do výroby, tlačiť výrobnú dokumentáciu, prideľovať prácu jednotlivým pracovníkom, meniť pracovisko, smenu...

Výrobná zákazka

- obsahuje všetky informácie pre výrobu jednej položky v požadovanom množstve. Každá výrobná zákazka obsahuje zoznam komponentov a výrobných operácií nutných k výrobe, ktoré boli prevzaté z kusovníka a technologického postupu. Priamo z formulára je možné vykonávať činnosti , ako tlačiť výrobnú dokumentáciu, hromadne doplniť všetkých pracovníkov podľa aktuálnej obsadenosti pracovísk, prideľovať prácu jednotlivým pracovníkom manuálne, meniť smenu, meniť pracovisko, na ktorom sa bude daná operácia vykonávať, odvádzať hotové hromadne odviesť všetky operácie...

Príjem a výdaj materiálu z výroby a do výroby

- sú dokumenty, ktoré evidujú presun materiálov medzi skladmi s následným zaúčtovaním. Zadávanie údajov je možné robiť manuálne vo formulári alebo načítaním čiarového kódu z materiálovej odberky.

Evidencia nezhodných výrobkov

- poskytuje prehľad o registrovaných nezhodných výrobkoch, ktoré označil pracovník ako pravdepodobne chybné kusy, prehľad o potvrdených nezhodných výrobkoch, kde kontrola rozhodne o oprave, resp. potvrdí chybné kusy ako nezhodné výrobky a k danému záznamu priradí pracovníka a stredisko, ktoré zodpovedá za vznik nezhodného výrobku.

Odvádzanie výroby

- umožňuje zber údajov o vykonanej práci z výroby. Načítanie údajov odvádzanej operácie sa robí výlučne cez čiarový kód, ktorý sa zosníma z operačnej návodky. Pracovník zadá len odpracovaný čas, počet dobrých kusov a nezhodných výrobkov.

Korekcia odvádzaných časov

- umožňuje manažérovi výroby korigovať časy, ktoré pracovníci zapísali pri odhlasovaní výroby, a tým verifikovať tieto údaje.

Viac informácií - prospekt s ukážkami