Systém je rozdelený do modulov podľa rozsahu funkcií očakávaných zákazníkom a tie sa predávajú ako samostatné časti. Rozdelením aplikácie do modulov získava zákazník možnosť veľmi flexibilného „naladenia" systému podľa svojich potrieb. Zaplatí len tie funkcie a ich rozsah, ktoré chce využívať. 
Viac informácií - prospekt MONACO® s ukážkami

Zoznam modulov MONACO®

Základné

Všeobecné nástroje (Util)

 • Správa zoznamov – zoznamy položiek, postupov, operácií, zmien, prác, zákaziek atď.
 • Správa dynamických zoznamov – obsah zoznamov je tvorený dynamicky
 • Správa malých číselníkov (merné jednotky, typy dokumentov, položiek zákaziek, meny...)
 • Podporné služby pre ostatné moduly

Zabezpečenie (Security) - správa užívateľov a skupín, oprávnení

Manažér verzií (Versions)

 • Správa verzií dokumentov a dát
  • Bez histórie
  • S históriu
  • Manažované verzie (Zmenové a zákazkové konanie, možnosť modelovania)
  • S históriou a prípravnou verziou (drafting)
 • Správa rezervácií dokumentov
 • Správa úprav a zmien dát, evidencia úprav (vrátane podpisov)

Administrácia

Administrácia aplikácie (Admin) - správa logov, spojení, nastavení, výzorov formulárov a tlačí

Všeobecné

Klasifikácia (Classif) - klasifikovanie a vyhľadávanie položiek, postupov, dokumentov a iných objektov podľa klasifikačných parametrov

 • Klasifikácia ľubovoľných objektov - položky, stroje, normy, technologické postupy
 • Klasifikačné kategórie hierarchicky usporiadané do neobmedzeného počtu úrovní a identifikované popisom alebo obrázkom ľubovoľného typu
 • Ľubovoľný počet klasifikačných parametrov objektu rôzneho typu priradený ku každému klasifikovanému objektu
 • Dodatočný výber objektov zo zoznamu objektov rovnakého typu (položky, postupy, dokumenty a pod.) podľa ich parametrov metódou SELECT & SELECT vzniknutého akýmkoľvek spôsobom (podľa klasifikácie, zoznamu, vyhľadania, atď.)

Dokumenty (Docums) - správa, verziovanie a vyhľadávanie dokumentov súborového typu

 • Správa dokumentov v akomkoľvek formáte, automatické náhľady dokumentov
 • Individuálna správa verzií dokumentov
 • Možnosť priradenia dokumentu k ľubovoľnému objektu (položka, kusovníková pozícia, technologický postup, operácia technologického postupu, zmena, zákazka a pod.)
 • Možnosť uloženia prepojení na dokumenty (vrátane prepojenia na web)

Pre konštrukciu

Položky (Items) - správa a vyhľadávanie položiek

 • Zjednotenie typov položiek - položky nie sú striktne delené na vyrábané a nakupované
 • Typ položky (nákup, výroba, kooperácia) je možné meniť podľa aktuálnych potrieb. Možnosť tvorby technickej dokumentácie aj pre položky typu nákup, náradie, atď.
 • Delenie atribútov položky na obecné, technické, výrobno-plánovacie...
 • Možnosť prideliť k položke neobmedzený počet merných jednotiek - hlavná, vedľajšie
 • Možnosť prepisovať čísla položiek
 • Viacjazyčné názvy
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Vytvorenie položky „klonovaním“ - kopírovanie kompletných údajov pod novú položku vrátane dokumentov, konštrukčných kusovníkov, atď.
 • Možnosť definovania viacerých typov cien položiek – najmä nákupov (napr. posledná nákupná, priemerná skladová, atď.), evidencia cien v čase – prehľad vývoja ceny položky

Konštrukcia (Construct) - správa konštrukčných kusovníkov

 • Jednoduché a inverzné konštrukčné kusovníky, stromy kusovníkov a inverzných kusovníkov, variantné kusovníky
 • Priama podpora tzv. „bezvýkresových" pozícií - definovanie rozmerov pre prierezy dĺžkové, plošné, objemové a pod.
 • Podpora výpočtu spotreby materiálu viazaná na pozíciu kusovníka
 • Možnosť definovania merných jednotiek pre pozíciu
 • Integračný modul s univerzálnym rozhraním pre importy konštrukčných kusovníkov z CAD systémov (vrátane položiek a konštrukčných dokumentov) formou importu jednoúrovňového kusovníka alebo celého štruktúrneho kusovníka (stromu)
 • Podpora kopírovania pozícií myšou (Drag &Drop)
 • Porovnávanie kusovníkov – pre rôzne položky, porovnanie konštrukčného a technologického kusovníka, porovnanie na úrovni kusovníka, ako aj porovnanie na úrovni štruktúrneho kusovníka (stromu)

Pre technológiu

Technológia (Technology) - správa a editácia technologických postupov, operácií, náradia, zdrojov – strojov, správa a editácia technologických (montážnych) kusovníkov

 • Podpora tvorby konceptu postupu - operácie bez určenia strediska, pracoviska, tarifu – pre ponukové konania
 • Možnosť tvorby nového postupu „klonovaním“ – kopírovaním kompletnej dokumentácie do nového postupu
 • Možnosť priradenia ľubovoľného počtu viacerých zdrojov - pracovísk a tarifov k operácii (viacstrojová obsluha, práca v čate a pod.)
 • Možnosť priradenia podporných dokumentov ľubovoľného formátu, vrátane multimédií (návody, výpočty, normy, obrázky a pod.) k operácii, možnosť odkazovania na dokumenty
 • Možnosť priradenia viacerých alternatívnych postupov k jednej položke alebo použitia jedného postupu pre výrobu viacerých položiek
 • Priama podpora delenia operácie na operačné úseky
 • Jednotný technologický kusovník integrujúci všetky požiadavky na vstupy do technologického postupu (materiálové normy, montážne časti, pomocné materiály, náradie)
 • Podpora variantných technologických kusovníkov a operácií
 • Možnosť tvorby kusovníkov bez operácie (zásobník)
 • Jednoduchý, inverzný technologický kusovník (použitie komponentu v postupe, položke a operácii), strom a inverzný strom technologických kusovníkov
 • Možnosť definovania položky ako výstupu z operácie - demontáže
 • Podpora tzv. „bezvýkresových" pozícií - definovanie rozmerov pre prierezy dĺžkové, plošné, objemové a pod., definovanie merných jednotiek pre pozíciu
 • Podpora výpočtu spotreby materiálu viazaná na pozíciu kusovníka

Technológia - rozšírenie

 • Rozšírenie Technológie (TechnologyX) - správa a editácia dodatočných údajov k technologickým postupom
 • Možnosť definovania predpisov kvality k technologickým operáciám i položkám (CAQ)
 • Integrovaná podpora výpočtu noriem spotreby času – Výkonové normy
 • Možnosť individualizácie spôsobu výpočtu noriem času prostredníctvom číselníkov
 • Možnosť exportu - importu číselníkov výpočtu spotreby času (pre jednotlivé profesie)
 • Integrovaný katalóg typov strojov s parametrami (výkony, otáčkové a posuvové rady...)

Organizácia

Zmenový manažér (Revision) - správa zmien TPV a iných dokumentov

 • Podpora zmenového konania pre viaceré typy dokumentov (Konštrukcia, Technológia, Zdroje, Dokumenty) a aj pre zákazky
 • Možnosť definície paralelného spracovania dokumentácie (workflow)
 • Štruktúrované prehľady úprav vykonaných zmenou
 • Možnosti modelovania zmien v TPV bez nutnosti zavádzania „oficiálnej" zmeny
 • Integrovaná podpora hromadných zmien všetkých údajov prostredníctvom univerzálneho modulu hromadných zmien (napr. podmienená zámena operačných časov, množstiev a pod.)
 • Vstavaní sprievodcovia pre najčastejšie typy hromadných zmien v TPV (zámena položiek v kusovníkoch, zámena strojov v operáciách technologických postupov a pod.)
 • Možnosť presunu úprav v dokumentácií medzi zmenami, spájanie, rozdeľovanie zmien

Riadenie toku práce (WorkFlow) - správa toku práce na technickom úseku prostredníctvom úloh

 • Definícia úloh na útvary - automatická možnosť zastúpenia osôb, automatické prideľovanie úloh pre prihlásených užívateľov, pridelenie úloh pre rôzne typy dokumentov (zmeny, zákazky, individuálne dokumenty)
 • Možnosť preddefinovaných scenárov pre rôzne typy dokumentov a individuálnej definície procesu tvorby
 • TPV, stanovovanie individuálnych termínov pre jednotlivé úlohy
 • Prehľady pre plánovanie a organizáciu práce v technických útvaroch vrátane grafických prehľadov
 • Automatizované štatistiky vykonanej a plánovanej práce TPV podľa útvarov, pracovníkov, času, zákaziek alebo zmien, dokumentov a pod. s ich vizualizáciou

Zdroje (Process/Resource) - správa organizačnej štruktúry podniku, zdrojov

 • Revolučne nové usporiadanie zdrojov v hierarchickej štruktúre
 • Zdroje zjednocujúce organizačné útvary, strediská, pracoviská a pracovníkov do jedného celku vrátane kooperačných partnerov
 • Možnosť definície štyroch druhov nákladov pre každý zdroj vrátane meny
 • Možnosť plánovania kapacít pre zdroje vrátane ľudských, ale i nevýrobných (napr. tvorba TPV)
 • Možnosť definovania viacero typov nákladových cien pre zdroj (napr. nájomné, energie, odpisy a pod. ), evidencia nákladov v čase

Pre obchod

Ponuky (CRM) -správa a podpora ponukových konaní a úprav TPV pre účely ponúk

 • Rýchle a jednoduché zavedenie ponuky do evidencie
 • Integrácia s MS Outlook pomocou Drag Drop
 • Možnosť rýchleho stanovenia ceny i bez použitia položiek
 • Možnosť tvorby predmetu ponuky prostredníctvom kusovníka ponuky
 • Rýchly výpočet ceny prostredníctvom kalkulačných listov, alternatívy výpočtu cien
 • Automatizované generovanie ponuky prostredníctvom e-mailu
 • Integrácia s cenníkmi položiek i s kalkuláciami
 • Možnosť izolovaných úprav dokumentácie TPV výhradne pre účely ponukového konania
 • Uchovávanie histórie poslaných ponúk (možnosť porovnania)
 • Štatistiky úspešnosti ponúk
 • Možnosť klasifikácie ponúk do klasifikačného systému MONACO
 • Možnosť vytvorenia Workflow pre riešenie ponuky ako celku alebo pre jednotlivé riadky kusovníka ponuky
 • Možnosť vytvorenia riadnej zmeny s úpravami TPV ponuky po úspešnom skončení ponukového konania

Pre výrobu

Zákazky (Orders) - správa výrobných zákaziek, prepojenie so zákazkovými, obchodnými funkciami IS podniku a možnosť zákazkovej modifikácie dát TPV pre jednotlivé zákazky

 • Integrované prepojenie s obchodnými modulmi partnerského CRM systému
 • Integrované prepojenie so skladovými modulmi ERP systému
 • Možnosť definovania prepojenia pre viacero ERP systémov
 • Možnosť úprav technickej dokumentácie pre každú jednotlivú zákazku zvlášť
 • Automatická tvorba rozpisiek zákaziek s bilancovaním materiálov a položiek so skladovými množstvami

Plánovanie výrobných zákaziek (Scheduling)

 • Kalendáre zdrojov (dostupný čas, voľný čas, havárie)
 • Grafické plánovanie zákaziek (počiatočný dátum zákazky, dátum ukončenia zákazky, plánovaný dátum realizácie, percento dokončenia prác na zákazke)
 • Metóda dopredného plánovania, metóda spätného plánovania, plánovanie podľa priority zákaziek
 • Grafické zobrazovanie využiteľnosti zdrojov
 • Zoskupovanie plánovacích dát podľa priority, dátumu realizácie, podľa položiek...
 • Bilancovanie materiálov
 • Zameniteľné zdroje

Výroba (Production) – správa a evidencia výrobnej dokumentácie

 • Automatizované generovanie výrobnej dokumentácie na základe rozpisiek modulu Zákazky (výdajky, príjemky, výrobné príkazy, pracovné lístky)
 • Automatizovaný zber údajov z výroby (odhlasovanie operácií, položiek, vydávanie, príjem do skladov) priamo v aplikácii MONACO
 • Automatizovaný zber údajov z výroby prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia vrátane čítania čiarových kódov
 • Automatizovaný zber údajov z výroby prostredníctvom web vrátane čítania čiarových kódov (univerzálne rozhranie)
 • Evidencia pracovníkov
 • Automatické generovanie skladových dokumentov (príjemky, výdajky) do partnerského ERP systému
 • Podpora nahlasovania nepodarkov
 • Podpora tvorby sériových a výrobných čísel
 • Prehľady bilancií nakupovaných materiálov v čase (disponibilné, rezervované, objednané množstvá)
 • Prehľady kapacít jednotlivých zdrojov v čase (obsadenosť výrobnými príkazmi, kalendáre zdrojov a pod.)
 • Analytické pohľady rozboru odhlásených operácií, položiek, výrobných zákaziek, pracovníkov...

Integrácia prepojenia s ERP (IO)– sada funkcií pre prenos online údajov medzi modulmi MONACO a partnerskými ERP systémami

 • Integrované pasívne prepojenie obchodných zákaziek, adresárov, obchodných partnerov (odberatelia, dodávatelia, kooperanti) s obchodnými modulmi partnerského CRM/ERP systému
 • Integrované aktívne prepojenie údajov položiek s modulmi ERP partnerských systémov (základné údaje, skladové množstvá, ceny, atď.)
 • Integrované pasívne prepojenie údajov skladov s útvarmi zdrojov MONACO (útvary, definície skladov pre jednotlivé strediská, závody, pracoviská, atď.)
 • Integrované aktívne prepojenie prenosu vydávaných skladových dokumentov (skladové výdajky, príjemky)

Pre manažment

Manažérske funkcie (Manager) - realizácia kalkulácií a výpočtov nákladov nad TPV dokumentáciou, využitie i pre ponukové konania

 • Možnosť výberu ľubovoľného zoznamu položiek do zadania výpočtu
 • Možnosť definovania jednotiek meny nákladov, jednotky kapacitných potrieb
 • Optimalizácie výberu postupov (pri definovaní viacerých postupov na jednu položku)
 • Rozsiahle možnosti nastavenia výpočtov, sumárne výsledky podľa kusovníkovej a organizačnej štruktúry
 • Analytické pohľady rozboru nákladov, grafické znázornenie výsledkov kalkulácií
 • Výpočty podľa konštrukčného alebo technologického kusovníka
 • Výpočty podľa viacerých typov cien položiek a zdrojov
 • Výsledky zobrazované v číslach i v grafickej prezentácii