MONACO® je špecializovaný softvérový nástroj pre evidenciu, archiváciu a tvorbu technickej dokumentácie pre výrobné podniky. Spoločnosť GT Systems 2 počas dlhoročných skúseností identifikovala hlavných „odberateľov" technickej dokumentácie v hlavných obchodných procesoch výrobného podniku.

Čo zahŕňame do technickej dokumentácie

Pojem technická dokumentácia nie je chápaný len ako súbor počítačových dát potrebných pre správne plánovanie a riadenie výroby v ERP systémoch, ale v oveľa väčšom rozsahu, napr. Položky, Výkresy, Kusovníky, Technologické postupy, Vstupy - výstupy (náradie, pomocný materiál, ...), Technologické predpisy (skúšanie, zváranie, ....), Meracie a kontrolné predpisy (CAQ,...), Modely CAD, Technické predpisy (konštrukcie), Technické špecifikácie - požiadavky zákazníka, Technické špecifikácie - katalógy , Servisné predpisy, Projekty (harmonogramy prác), Rozpočty (prehľady nákladov).

Jednotná správa, evidencia a dostupnosť dokumentácie

Táto dokumentácia je veľmi rôznorodého tvaru; zmyslom systému MONACO® je ponúknuť jednotnú správu, evidenciu dokumentácie a jej širokú dostupnosť. Samozrejme, pokiaľ dokumentácia má byť publikovaná i mimo oddelenia jej tvorby, pri maximálnom možnom zabezpečení. Cieľom aplikácie je okrem iného agregovať technické informácie na jednom mieste tak, aby boli vždy dostupné svojim odberateľom. Pri analýzach a návrhu aplikácie sme kládli dôraz na čo najefektívnejšiu tvorbu: tvoriť len tú časť dokumentácie, ktorú podnik pre svoj chod potrebuje v správnom čase. To znamená, vyhnúť sa nutnosti tvoriť časti dokumentácie, ktoré nie sú v danom čase potrebné alebo sa nevyužívajú.

MONACO® je nástroj na efektívnu tvorbu dokumentácie, resp. jej podkladov najmä pre:

 • Ponukové konanie

  : Tvorba predbežných technických návrhov, odhady nákladov, a termínov, predbežnú špecifikáciu požadovaných vstupov - materiálových a výrobných potrieb.
 • Plánovanie výroby

  : Tvorba položiek, kusovníkov, technologických postupov, požiadaviek na kapacity.
 • Výroba

  : Tvorba výrobnej dokumentácie - výkresy, operačné náčrtky, predpisy, vybavenie náradím, predpisy pre riadenie kvality (CAQ), atď.
 • Servis

  : Tvorba montážnych návodov, servisných predpisov, katalógov technických špecifikácii, dodacích predpisov, atď.

Systém je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky pre široký okruh podnikov. Od najmenších, kde oddelenie technickej dokumentácie tvorí jeden človek, až po veľké, kde technické oddelenie má štatút divízie a tvorí ho niekoľko desiatok ľudí.

Systém ponúka nástroje na udržanie základných požiadaviek na technickú dokumentáciu:

 • Presnosť - kvalita

  : čím presnejšia a „pravdivejšia" je dokumentácia, tým je hladšia a plynulejšia výroba.
 • Rýchlosť spracovania dokumentácie

  - jej tvorba by mala zabrať čo najmenej času a prostriedkov a oddelenie technickej dokumentácie by malo poskytovať informácie v správnom čase.
 • Všeobecnosť

  - systém MONACO® umožňuje tvorbu technickej dokumentácie s cieľom minimalizovať zmeny „netechnickej" povahy (napr. zámeny materiálov, zámeny stredísk, rozhodovanie Buy/Make, zámeny kapacít - strojov, atď.).
 • Prenositeľnosť

  - presun výroby medzi jednotlivými závodmi, alebo kooperáciami by nemal mať vplyv , resp. len minimálny, na technickú dokumentáciu.