• Radikálne zníženie nákladov a času na technickú prípravu výroby

  - použitím moderných nástrojov na tvorbu technickej dokumentácie s možnosťou kopírovania, rýchlym vyhľadávaním dokumentácie podľa najrôznejších kritérií, vylúčením tvorby častí dokumentácie, ktoré nikto nevyužíva alebo nie sú pre dané potreby ešte aktuálne (napr. tvorba noriem pre ponukové konania).
 • Skrátenie predvýrobných etáp v oblasti prípravy technickej dokumentácie

  - prostredníctvom klasifikačných modulov sa dajú vyhľadať podobné komponenty pre tvorbu novej technickej dokumentácie s možnosťou ich priameho použitia v novej dokumentácii, resp. kopírovaním, následnými úpravami a modifikáciou.
 • Zvýšenie dostupnosti technickej dokumentácie iným oddeleniam podniku

  - digitalizovaním technickej dokumentácie a jej sprístupnením cez internet i pre vzdialené oddelenia.
 • Skvalitnenie výroby

  - zvýšením presnosti technickej dokumentácie pomocou špecializovaných nástrojov MONACO®.
 • Hladší a rýchlejší priebeh hlavných obchodných procesov

  - ponuky - zákazky - TPV - plánovanie - výroba - expedícia - zrýchlením tvorby podkladov. Informácie sú dostupné na správnom mieste a v správnom čase.
 • Minimalizácia pracnosti pri správe a revíziách technickej dokumentácie

  - zavedením originálnych metód usporiadania technickej dokumentácie (minimalizácia tzv. hromadných zmien).
 • Zrýchlenie reakcie na dopyty v ponukovom konaní

  - možnosťou tvorby tzv. konceptov technickej dokumentácie s priamym využitím nástrojov pre rýchle oceňovanie budúcich výrobkov bez potreby tvorby podrobnej technickej dokumentácie.
 • Spresnenie a zreálnenie odhadovaných cien a termínov pre jednotlivé ponuky

  , čo má za následok zvýšenie dôveryhodnosti podniku (nesľubujeme nemožné) a zníženie podielu „stratových", resp. „zmeškaných" projektov alebo zákaziek. Dosiahnete to použitím nástrojov pre vyhľadávanie podobných výrobkov, nástrojmi pre modelovanie technickej dokumentácie, možnosťou jej úprav pre potreby ponukového konania.
 • Zrýchlenie a vyššia pružnosť výrobného procesu najmä pri výskyte „porúch"

  (nedostupnosť kapacít, nedostupnosť materiálov apod.), minimalizáciou potrieb „hromadných" zmien - použitím originálnych princípov uloženia technickej dokumentácie je technická dokumentácia „odolná" voči organizačným zmenám i náhradám materiálov.
 • Zníženie prácnosti a tým aj nákladov na tvorbu technickej dokumentácie

  či pre nové, alebo zákazkové výrobky a produkty. Použitím klasifikačného systému a vyhľadávacích možností je možné rýchle vyhľadanie dielcov vhodných pre priame použite do nových výrobkov alebo ich modifikáciou zrýchlenie tvorby, tým postupné znižovanie sortimentu dielcov najmä na nižších úrovniach.
 • Úspory pri výrobe výrobných pomôcok

  - použitím rovnakých postupov pre výrobu podobných dielcov sa radikálne zvyšuje možnosť opakovaného použitia už vyrobených a hotových výrobných pomôcok. Zaradením tvorby technickej dokumentácie aj pre výrobu výrobných pomôcok (náradia a prípravkov) systém ponúka rovnaké možnosti i pri ich výrobe a tým aj ich zlacnenie pôsobením rovnakých dôsledkov používania systému MONACO®.
 • Postupné zníženie sortimentu materiálov a tým aj skladových zásob úsporami

  (napr. evidenciou 2 druhov skrutiek namiesto 10). Zároveň sú možné úspory pri ich obstaraní.
 • Radikálne úspory pri premiestňovaní, reorganizácii výroby

  minimalizáciou potrieb úprav technickej dokumentácie. Originálnym spôsobom uloženia technickej dokumentácie sa táto stáva odolná voči organizačným zmenám.
 • Skrátenie výrobného procesu minimalizáciou „hluchých" časov

  napr. čakaním na správnu dokumentáciu. Použitím systému MONACO® sa technická dokumentácia stáva dostupnou hneď po jej publikovaní i pre zemepisne vzdialených odberateľov (napr. na vzdialených pracoviskách montáží, pre kooperantov, pobočné závody a pod.)
 • Zníženie nákladov na prípravu výroby

  - tvorba technickej dokumentácie je jednou z najdrahších etáp v obchodných procesoch podniku:
  • tvoria ju ľudia a nie je možné úplne automatizovať jej tvorbu, pretože ide o tvorivú činnosť
  • vyžaduje vysoko kvalifikovaný personál (a teda aj jeden z najdrahších)
  • mnohokrát je príčinou nezhôd a úzkym miestom v podnikových procesoch
  • často nie je tvorba TPV zahrnutá do nákladov, ani do termínov výroby a dodávky zákazky
 • Skrátenie času potrebného na zaučenie nových pracovníkov v technickom oddelení

  - presunutím „rozumu" služobne starších a skúsených pracovníkov a jeho zhmotnenie do digitalizovanej formy v dokumentácii skracuje čas potrebný na nadobudnutie skúseností.

Je dobré uvedomiť si tieto faktory, oceniť a vyčísliť ich napríklad percentom úspor. Zistíme, že úspory z používania systému sa vrátia do jedného či dvoch rokov.